Valentin Serov, portrait-of-nikolai-andreyevich-rimsky-korsakov-1898